Agtes Serwis

Systemy przeciwdziałania inwigilacji

0 1 / 0
Odwiedź nas na

Klauzula poufności

Informacja AGTES SERWIS SP. z o.o.,  o przetwarzaniu danych osobowych

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem”, informujemy, że:

 1. Administrator danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest AGTES SERWIS Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Ostrobramska 80//223; 04-163 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawa, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000536324 posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 113-288-37-87,

Reprezentowaną przez: Andrzej Góralski – Prezes Zarządu; Adam Niemczyk– Wiceprezes Zarząd, zwaną dalej „Administratorem” lub „AGTES SERWIS”. 

 • Kategorie danych osobowych

Administrator przetwarza następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: [kategoria – dane zwykłe].

 • Cel przetwarzania danych i podstawy prawne

Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Administratora w następujących celach:

 1. przygotowania, zawarcia i realizacji Umów, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem RODO”,
  1. ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przez ewentualnymi roszczeniami drugiej Strony w związku z Umowami, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia RODO.
 2. Udostępnienie danych osobowych

Pani/Pana dane mogą być udostępniane przez Aaministratora :

 1. podmiotom i organom, którym Administrator jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
 2. podmiotom, którym Administrator powierzył wykonywanie czynności prawnych lub czynności związanych z działalnością AGTES SERWIS Sp. z o.o.,
 3. Okres przechowywania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:

 1. obowiązywania Umowy zawartej z AGTES SERWIS, a po jej zakończeniu, w związku z obowiązkiem prawnym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
 2. niezbędny do dochodzenia roszczeń przez AGTES SERWIS, w związku z prowadzoną działalnością lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec AGTES SERWIS, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
 3. Przysługujące prawa

W związku z przetwarzaniem przez AGTES SERWIS Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:

 1. prawo dostępu do danych osobowych,
 2. prawo do sprostowania danych osobowych,
 3. prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym profilowania, oraz na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania,
 6. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
 7. Źródło pochodzenia danych

Pani/Pana dane osobowe pochodzą od Kontrahenta, w imieniu którego Pani/Pan działa w związku z realizacją zawartej przez AGTES SERWIS Umowy lub którego jest Pani/Pan pracownikiem.

 • Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane.

9.   Strona www. agtesserwis.pl

      Strona korzysta z „cookies”, tzw. „ciasteczek”,